Algemene voorwaarden

Artikel 1.Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Doe Het Zelf Garage Fixing up partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen “de klant” zijn niet van toepassing. De tijd wordt bepaald door het moment waarop door de klant het gehuurde materiaal wordt ingeleverd bij Fixing up. Fixing up bepaalt de begin- en eindtijd van de verhuur aan de hand van de klok die door Fixing up wordt gebruikt.

 Artikel 2. Verhuur

 2.1 Overeenkomst van verhuur 

De overeenkomst voor verhuur van het materiaal komt tot stand zodra de klant het orderformulier ondertekent. De klant wordt gevraagd zich te legitimeren. Indien het gehuurde materiaal niet voorradig of defect blijkt te zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt Fixing up zich het recht voor een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten dan wel de overeenkomst zonder verdere schadeplichtigheid te ontbinden. De klant is verplicht de ter beschikking gesteld gereedschappen en machines op een deskundige en juiste wijze te gebruiken. Technisch advies door personeel van Fixing up aan huurders van gereedschappen en machines wordt op de overeenkomst vermeld en in rekening gebracht.

2.2 Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt zodra de klant het gehuurde materiaal inlevert bij Fixing up en hiervoor de berekende huurprijs heeft betaald en aan al zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is Fixing up gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen en de ontstane kosten in rekening te brengen.

2.3 Prijzen

De geldende prijzen en de wijze waarop de prijzen worden berekend voor de verhuur van goederen en diensten worden aan de klanten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst overhandigd. Prijzen worden per uur vermeld.  Voor de verhuur wordt altijd het eerste uur volledig in rekening gebracht ook als de duur van de verhuur minder dan een uur is geweest. Na het eerste uur wordt per kwartier het tarief berekend.

De prijzen zoals beschreven in de op het moment van verhuur geldende prijslijsten zijn van toepassing. Fixingup heeft het recht prijslijsten te alle tijde wijzigen.

 

2.3 Waarborgsom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant per verhuurovereenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt door Fixingup vastgesteld met in acht name van de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde materiaal. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de overeenkomst kan Fixing up, de door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom, althans het gedeelte dat niet is verrekend, wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4 Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan Fixing up, zodat een en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.

2.5 Schadeverlies

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk te worden gemeld aan Fixing up. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal die door zijn toedoen/nalaten is ontstaan dan wel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan Fixing up te voldoen. Naar keuze van Fixingup wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren begane zaak (d.w.z. de op het moment van beschadiging/verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde/verloren begane zaak verminderd met de door Fixing up te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde/verloren begane zaak), dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Fixing up geleden schade. 

b. De door Fixing up gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de reinigingskosten aan het gehuurde materiaal, komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door Fixing up geschat schadebedrag van € 1135,00 of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door Fixingup aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden € 1135,00 een expertise wordt uitgevoerd door Fixing up.

 2.6 Gebruik

De klant stemt er mee in het materiaal bij Fixing up weer in te leveren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde materiaal heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient materiaal gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd te retourneren, zoals hij deze ook ontvangen heeft. Extra kosten veroorzaakt door onvoldoende sorteren of niet reinigen worden in rekening gebracht.

De klant zal instructies zoals gegeven door personeel van Fixing up opvolgen en schriftelijke werkinstructies en andere instructies van de machines en gereedschappen lezen en hiernaar handelen.

Artikel 3. Reparatie en Onderhoud

 3.1 De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt schriftelijk door Fixing up vastgelegd.. Een afschrift van de schriftelijke opdracht wordt aan de klant verstrekt. De opdracht vangt aan nadat de schriftelijk opdracht door de klant is getekend en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is Fixing up gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen. Voor reparatieopdrachten wordt een indicatie van de te verwachten kosten schriftelijk aan de klanten verstrekt.

3.2 Prijs

De klant is verplicht het door Fixing up bestede aantal uren en door Fixing up bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen het op dat moment geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Als tijdens de reparatiewerkzaamheden blijkt dat de kosten hoger uitvallen omdat zich onvoorziene problemen voordoen, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de te verwachten meerkosten. Als de klant afziet van de meerkosten is hij verplicht de reeds gemaakte kosten te betalen. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient Fixing up de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe termijn te noemen. In de in de twee laatste zinnen geschetste situatie kan de klant de overeenkomst beëindigen. Hij is echter dan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.

3.3 Stallingkosten

Indien de klant binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald, kan Fixing up een door Fixing up vast te stellen redelijke vergoeding vragen wegens stallingkosten.

3.4 Retentierecht

Fixing up kan retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan Fixing up niet of niet geheel voldoet.

3.5 Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld indien daar om wordt verzocht bij verstrekken van de opdracht. Indien onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd worden deze daarna ter beschikking gesteld. In alle andere gevallen worden onderdelen eigendom van Fixing up zonder dat de klant daar enigerlei vergoeding voor zal krijgen.

3.6 Garantie

Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt.

Fixing up garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door DHZG van Tunen uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten.

Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

De aanspraken op garantie vervallen indien:

  1. de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Fixing up op de hoogte, of
  2. Fixing up niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of
  3. derden zonder toestemming van Fixing up werkzaamheden te hebben verricht die in verband staan met de door Fixing up verrichte werkzaamheden ten aazien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Fixing up is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voor zover Fixing up opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten ter zake het ontstaan van de schade. Voor zover Fixing up desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Fixing up te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Fixing up aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken/diensten waardoor de schade is ontstaan.

 

Artikel 5 Betalingen

Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van Fixing up in contanten of via pinbetaling bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direct na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden. Aanbetalingen en waarborgsommen dienen echter vooraf te worden voldaan.

 

Artikel 6 Geschillen

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met Fixing up gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 7 Conversie

Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit worden vervangen door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benadert.